สัมมัปปธาน ๔ กับการพัฒนาตนเอง และสังคมเชิงพุทธ สนทนา สัมมัปปธาน ๔ กับการพัฒนาตนเอง และสังคมเชิงพุทธ http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/524-sammappatan.html Thu, 17 Oct 2019 03:30:44 +0700 JComments