สัมมัปปธาน ๔ กับการพัฒนาตนเอง และสังคมเชิงพุทธ สนทนา สัมมัปปธาน ๔ กับการพัฒนาตนเอง และสังคมเชิงพุทธ http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/524-sammappatan.html Wed, 17 Jul 2019 22:26:46 +0700 JComments