ฟังการสอนพระอภิธรรม เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-aabhi-dhamma.html Wed, 16 Oct 2019 19:17:54 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th สังวร ๕ http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-aabhi-dhamma/47-ajsumon/291-2010-09-28-07-34-02.html http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-aabhi-dhamma/47-ajsumon/291-2010-09-28-07-34-02.html

ธรรมเทศนา โดยพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก  (เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ) เรื่อง สังวร ๕ ซึ่ีงท่านได้แสดงในงานบรรยายธรรม ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ซีดีนี้ได้ตัดแบ่งเป็นตอนสั้นๆ ตอนละประมาณ ๑๕ นาที รวม ๒๑ ตอนติดต่อกัน  โดยท่านพระครูสุมนต์ได้บรรยายถึงสังวร ๕

สังวร หมายถึงการสำรวมระมัดระวังรักษาไม่ล่วงละเมิด  สังวร ๕ จึงหมายถึง การสำรวมระวังรักษาไม่ล่วงละเมิดใน

๑. ปาฏิโมกข์(ปาติโมกข์สังวรศีล) ศีลที่พระสงฆ์ต้องรักษามี ๒๒๗ ข้อ  แต่ในที่นี้เป็นการแสดงธรรมให้ฆราวาสฟัง ท่านจึงเน้นเพียงศีลของคฤหัส คือศีล ๕ เท่านั้น
๒. สติ (สติสังวร)
๓. ปัญญาญาณ (ญาณสังวร)
๔. ความเพียร (วิริยะสังวร) และ
๕. ขันติ (ขันติสังวร)

การศึกษาเรื่องสังวร ๕ นี้ จึงควรฟังโดยต่อเนื่องติดต่อกันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ ๑ เป็นต้นไป

ได้รับต้นฉบับซีดีเป็นธรรมบรรณาการจาก วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒ ๔๖๒๕๙๒๘  ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=96|text=001 ปาฏิโมกขสังวร_๑|target=s}
{phocadownload view=file|id=97|text=002 ปาฏิโมกขสังวร_๒|target=s}
{phocadownload view=file|id=98|text=003 ปาฏิโมกขสังวร_๓|target=s}
{phocadownload view=file|id=99|text=004 ปาฏิโมกขสังวร_๔|target=s}
{phocadownload view=file|id=100|text=005 ปาฏิโมกขสังวร_๕|target=s}
{phocadownload view=file|id=101|text=006 ปาฏิโมกขสังวร_๖|target=s}
{phocadownload view=file|id=102|text=007 ปาฏิโมกขสังวร_๗|target=s}
{phocadownload view=file|id=103|text=008 ปาฏิโมกขสังวร_๘|target=s}
{phocadownload view=file|id=104|text=009 สติสังวร_ญาณสังวร_๑|target=s}
{phocadownload view=file|id=105|text=010 สติสังวร_ญาณสังวร_๒|target=s}
{phocadownload view=file|id=106|text=011 สติสังวร_ญาณสังวร_๓|target=s}
{phocadownload view=file|id=107|text=012 สติสังวร_ญาณสังวร_๔|target=s}
{phocadownload view=file|id=108|text=013 สติสังวร_ญาณสังวร_๕|target=s}
{phocadownload view=file|id=109|text=014 สติสังวร_ญาณสังวร_๖|target=s}
{phocadownload view=file|id=110|text=015 สติสังวร_ญาณสังวร_๗|target=s}
{phocadownload view=file|id=111|text=016 สติสังวร_ญาณสังวร_๘|target=s}
{phocadownload view=file|id=112|text=017 วิริยะสังวร_ขันติสังวร_๑|target=s}
{phocadownload view=file|id=113|text=018 วิริยะสังวร_ขันติสังวร_๒|target=s}
{phocadownload view=file|id=114|text=019 วิริยะสังวร_ขันติสังวร_๓|target=s}
{phocadownload view=file|id=115|text=020 วิริยะสังวร_ขันติสังวร_๔|target=s}
{phocadownload view=file|id=116|text=021 วิริยะสังวร_ขันติสังวร_๕|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก Tue, 22 Dec 2009 09:38:31 +0000