somdet_toh_small

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุ ทฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

เรียบเรียงจากต้นฉบับเดิม โดยคุณ ขวัญ เพียงหทัย แห่งห้องหนังสือรือนธรรม

ขออภัยค่ะ หนังสือนี้ ลิงค์เสียจะทำการแก้ไขในเร็วๆ นี้ค่ะ