หน้าหลัก เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://www.analaya.com/component/content/frontpage.html Thu, 09 Jul 2020 15:24:59 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th พุทธศาสดา https://www.analaya.com/component/content/article/60-buddha/107-buddha.html https://www.analaya.com/component/content/article/60-buddha/107-buddha.html

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) frontpage Mon, 06 Feb 2012 17:00:00 +0000
วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว๊ปไซต์ อนาลยา ดอทคอม https://www.analaya.com/component/content/article/38-welcome-to-analaya-homepage.html https://www.analaya.com/component/content/article/38-welcome-to-analaya-homepage.html  

ยิินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ป ไซต์ อนาลยา ดอทคอมค่ะ  

การจัดทำเว็ปไซต์อนาลยาดอทคอมพ์นี้...ผู้จัดทำก็หัดเขียนเว็ปไซต์เองและทำคนเดียว จึงอาจทำให้การเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ ไม่ค่อยรวดเร็วนัก  แต่ก็ได้พยายามคัดเลือกธรรมะ และพิถีพิถันในการจัดหมวดหมู่ตลอดจนการนำเสนอ และจะพัฒนาเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง เมื่อท่าชมแล้วพบว่ามีเนื้อหา ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง หรือ ลิ้งค์ไม่สามารถใช้การได้ ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง และขอเชิญท่านทำบุ๊คมาร์คหน้านี้ไว้เพี่อที่จะได้กลับมาใหม่ด้่วยนะคะ

เว็ปไซต์ อนาลยา ดอทคอม ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ :
๑. เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปริยัติ)
๒. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา (ปฏิบัติ-ปฏิเวธ)
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน
อุดมการณ์ :
๑. ปลูกฝัง และส่งเสริมการพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในสังคม
๒. ไม่แสวงหากำไร หรือรายได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๓. ไม่ข้องเกี่ยวกับกับกิจกรรมทางการเมืองใดๆ
กิจกรรม :
๑. แจกหนังสือ ซีดี เอ็มพีสาม เป็นธรรมทาน
๒. เผยแผ่พระธรรม และ ข่าวสารธรรมะต่างๆ ทางอินเทอร์เนต : http://www.analaya.com

อนาลยาดอทคอม เป็นเว็ปไซต์ที่สร้างขึ้น เพื่อน้อมนำกายใจของผู้จัดทำ และผู้เข้ามาเยี่ยมชมไปสู่ความสละ ความละ  ความคลายออกซึ่งกิเลสตัณหาด้วยการศึกษาคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการนำไปปฏิบัติ  เว็ปไซต์นี้จึงประมวลคำสอนทั้งแนวปริยัติ และแนวทางการปฏิบัติ

อนาลยา ดอทคอม ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชม และหากท่านเห็นว่าเว็ปไซต์นี้มีประโยชน์ ขอเรียนเชิญท่านเชิญท่านสมัครเป็นสมาชิกอนาลยาดอทคอม เพื่อเป็น "กลุ่มเพื่อนอนาลยา" พุทธศาสนิกชนที่ต่างร่วมใจกันเข้ามา ณ ที่นี้เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติ ขัดเกลากิเลสในจิตตนให้เบาบางลงไปสู่ความไม่มีที่อาศัยของตัณหา  ตามกำลัง สติ ปัญญา และบุญบารมีที่ท่านได้สะสมมา ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกจะสามารถลงชื่อเพื่อขอรับสื่อธรรมะต่างๆ เช่น MP3 และหนังสือธรรมะ ที่จะนำมาแจกแด่ท่านสมาชิกเป็นธรรมทาน
นอกจากนี้หากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ท่านยังสามารถร่วมพัฒนาเว็ปไซต์นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการสมัครเข้าเป็นทีมงานเพื่อช่วยในการรวบรวม การอัพโหลดข้อมูล และการพิสูจน์อักษรเป็นต้น โดยเมื่อท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อนอนาลยาแล้ว กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกับทีมงานได้ที่ ติดต่ออนาลยา ค่ะ

หมายเหตุ:  

  • อนุญาตให้ดาวน์โหลด คัดลอก  บทความ ข้อมูล ไฟล์เสียง รูปภาพ ในเว๊ปไซต์นี้เพื่อศึกษา และเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานต่อๆ ไปได้ทั้งหมดโดยไม่จำกัด ยกเว้นการนำไปใช้เชิงพานิชย์  ทั้งนี้ได้พยายามระบุแหล่งที่มาของ บทความ ข้อมูล ไฟล์เสียง รูปภาพ ไว้เท่าที่ทราบ จึงขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อเป็นเครดิตแก่เจ้าของข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าต่อสำหรับท่านที่สนใจ
  • ธรรมะของครูอาจารย์ถือเป็นมรดกธรรม การแก้ไข แต่งเติมใดๆ จากต้นฉบับเดิม ควรขออนุญตท่านผู้แสดงธรรม บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบดูแล    
  • รูปภาพบางภาพในเว๊ปไซต์นี้ได้มาจาก อีเมลล์ หรือ เว๊ปไซต์ต่างๆ  โดยมิได้จดที่มาไว้  ด้วยแรกคิดว่าจะเก็บไว้ดูส่วนตัว มิได้คิดว่าจะนำมาเผยแผ่ต่อ จึงขออภัยต่อท่านเจ้าของภาพที่นำมาใช้โดยมิได้ขออนุญาต
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) frontpage Thu, 15 Oct 2009 10:53:44 +0000