Up

เสียงสวดมนต์ทำวัตรเย็นบาลี-ไทย-วัดหนองป่าพง

๐๑ คำบูชาพระรัตนตรัย ปุพพภาคนมการ สวดทำวัตรเย็น
๐๒ สรณคมนปาฐะ
๐๓ เขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๐๔ ปฐมพุทธภาสิตคาถา
๐๕ โอวาทปาฏิโมกขคาถา
๐๖ อริยธนคาถา
๐๗ ธัมมคารวาทิคาถา
๐๘ ติลักขณาทิคาถา
๐๙ ภารสุตตคาถา
๑๐ ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
๑๑ อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
 
 
Powered by Phoca Download